STATUTUL

CASEI DE AJUTOR RECIPROC ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

adoptat în cadrul Adunării Generale din data de 03.11.2022

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA ASOCIAŢIEI. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA.

 

Art. 1 – Denumirea, forma de organizare şi sediul Asociaţiei

            (1) CASA DE AJUTOR RECIPROC ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, denumită în continuare C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, este o asociaţie fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a acestora.

            (2) Sediul C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA este în Municipiul Constanţa, str. Ştefan cel Mare, nr. 13, et. 1, judeţul Constanţa, imobil dobândit prin hotărârea judecătorească 15.497/13.11.1997, ca succesoare a Băncii Învăţătorului.

(3) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA va putea înfiinţa filiale sau sucursale, în condiţiile legii.

 

Art. 2 – Temeiul constituirii şi funcţionării C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

    C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA s-a constituit în anul 1991 prin hotărârea judecătorească 61/21.05.1991 şi funcţionează potrivit legislaţiei privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi potrivit legislaţiei privind asociaţiile şi fundaţiile.

 

Art. 3 – Durata C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA este înfiinţată pentru o durată nedeterminată de timp.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

 

Art. 4 – Scopul şi obiectul de activitate ale C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

   Obiectul de activitate al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă către membrii acesteia. Dobânda la împrumuturi se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare. De asemenea, C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA are în vedere sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor săi, în condiţiile legii şi ale prezentului statut.

 

Art. 5 – Activitatea şi obiectivele C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

(1) Activitatea şi obiectivele C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA constau, în principal, în:  

 1. a) concentrarea economiilor băneşti ale membrilor pentru constituirea fondului necesar rezolvării solicitărilor de împrumut;
 2. b) încurajarea şi promovarea relaţiilor de întrajutorare şi sprijin financiar între membri;
 3. c) întocmirea şi actualizarea permanentă a evidenţei membrilor şi îmbunătăţirea comunicării cu aceştia;
 4. d) atragerea de noi membri;
 5. e) utilizarea fondurilor băneşti şi a întregului patrimoniu în interesul membrilor şi în scopul funcţionarii eficiente a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, în conformitate cu statutul şi legislaţia în vigoare.

(2) C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA se organizează şi funcţionează după următoarele principii:

 1. a) comunicarea deschisă;
 2. b) munca în echipă;
 3. c) implicarea activă în spaţiul public;
 4. d) managementul participativ;
 5. e) solidaritatea membrilor;
 6. f) transparenţa decizională.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

 

Art. 6 – Membrii C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA. Dobândirea calităţii de membru. Incompatibilităţi

(1) Membrii C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA sunt persoane fizice salariate sau care obţin venituri de natură salarială ori în urma activităţii prestate în învăţământul de stat sau particular, precum şi în domenii conexe sistemului de Învăţământ/educaţie, care desfăşoară activităţi educaţionale, de formare profesională ori de apărare şi reprezentare a intereselor profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor din Învăţămînt/educaţie. Calitatea de membru C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA se dobândeşte în baza cererii tipizate de înscriere.

(2)  În temeiul  dreptului la libera asociere şi cu aprobarea Consiliului Director, pot fi membri ai C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA şi persoanele fizice salariate sau care obţin venituri de natură salarială din alte domenii de activitate.

(3) Nu pot fi membri ai C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA persoanele care sunt membri ai altor case de ajutor reciproc sau care se află într-o incompatibilitate ori într-un conflict de interese prevăzute de lege în acest sens.

Art. 7 – Renunţarea la calitatea de membru, pierderea calităţii de membru, reînscrierea şi păstrarea calităţii de membru C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

(1) Renunţarea la calitatea de membru (retragerea) se poate face printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Director, după achitarea împrumutului sau a altor datorii/debite pe care cel în cauză, în calitate de împrumutat sau girant/coplătitor, le are faţă de C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA.

(2) Contribuţiile la fondul social se restituie la încetarea calităţii de membru, în termen de 30 de zile de la aprobarea de către Consiliul Director a cererii de renunţare la calitatea de membru/retragere. Soluţionarea cererii de renunţare la calitatea de membru/retragere este analizată şi soluţionată de Consiliul Director în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării, ţinând cont de condiţiile stabilite la alin. (1).

(3) Achitarea împrumutului sau a altor datorii/debite pe care cel în cauză le are faţă de C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, în calitate de membru, de împrumutat sau girant, prin compensarea cu fondul social deţinut de acesta, poate fi aprobată de Consiliul Director doar pentru situaţii de excepţie, cum ar fi, dar fără a se limita la: şomaj, incapacitate de muncă, pensionare.

(4) Calitatea de membru C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA poate înceta, prin hotărâre a Consiliului Director, în următoarele situaţii:

              – nedepunerea contribuţiei la fondul social timp de 3 luni consecutiv sau timp de 6 luni, cu intermitenţă, într-un interval de un an;

              – încălcarea gravă a Statutului sau prejudicierea morală ori materială a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA.

           (5) În cazul decesului membrului, fondul social acumulat de acesta se restituie moştenitorilor legali/testamentari, în baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive prezentată în fotocopie legalizată, după reţinerea, dacă este cazul, a ratelor rămase neachitate sau a altor datorii/debite pe care cel în cauză, în calitate de împrumutat sau garant, le-a avut faţă de C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA.

(6) Reînscrierea în C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA nu se poate face mai devreme de 3 luni de la data renunţării la calitatea de membru.

 

Art. 8 – Drepturile şi obligaţiile membrilor C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

(1)  Membrii C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA au următoarele drepturi:

 1. a) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere şi de control, în condiţiile legii şi ale prezentului statut;
 2. b) dreptul de a primi împrumut după minimum 3 luni de la înscrierea în C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 3. c) dreptul de a primi la sfârşitul anului fiscal/bugetar beneficiul corespunzător la fondul social, beneficiu care rezultă din dobânda la împrumuturi şi care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare;
 4. d) dreptul de a-şi transfera fondul social la o altă casă de ajutor reciproc unde dobândeşte calitatea de membru; prin dobândirea calităţii de membru al altei case de ajutor reciproc, cel în cauză îşi pierde calitatea de membru al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 5. e) dreptul de a participa la Adunarea Generală şi de a sesiza organele de conducere sau de control cu privire la orice situaţii de natură să aducă atingere şi/sau să producă prejudicii directe sau indirecte intereselor lor sau C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;

(2) Membrii C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA au următoarele obligaţii:

 1. a) să respecte prevederile Statutului C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 2. b) să respecte hotărârile Adunării Generale şi hotărârile Consiliului Director;
 3. c) să achite ratele şi dobânda împrumuturilor contractate la data şi în cuantumul stabilite prin contractul de împrumut.

CAPITOLUL IV

ORGANELE C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

 

Art. 9 – Organele C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

 • Organele C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA sunt:

 

 1. a) Adunarea Generală;
 2. b) Consiliul Director;
 3. c) Comisia de cenzori.

 

            (2) Adunarea Generală este organul de conducere al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Comisia de cenzori este organul de control financiar al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA.

 

 

Art. 10 – Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul de conducere al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA sau a delegaţilor în condiţiile art. 12 şi următoarele.

                        

Art. 11 – Competenţele Adunării Generale

              Adunarea Generală are următoarele competenţe:

 1. a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 2. b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 3. c) alege şi revocă membrii Consiliului Director;
 4. d) alege şi revocă membrii Comisiei de cenzori;
 5. e) aprobă înfiinţarea de filiale sau sucursale, în condiţiile legii;
 6. f) aprobă modificarea statutului;
 7. g) aprobă afilierea C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA la organizaţiile naţionale sau internaţionale de tip federativ sau confederativ;
 8. h) aprobă dizolvarea şi lichidarea C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare, în condiţiile legii;
 9. i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau orice alte atribuţii care nu revin în mod expres Consiliului Director, în condiţiile legii şi ale statutului.

 

Art. 12 – Funcţionarea Adunării Generale şi adoptarea hotărârilor

  (1) Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară şi în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este necesar.

              (2) Adunarea Generală ordinară este convocată de Consiliul Director sau Preşedinte. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de Preşedinte, vicepreşedinte, secretarul executiv, de minimum 4 (patru) membri ai Consiliului Director sau minimum doi membri ai Comisiei de cenzori, după consultarea Consiliului Director.

              (3) Convocarea Adunării Generale se face prin afişarea anunţului la sediul C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, pe pagina web oficială/pagina de reţea media şi prin e-mail sau în ediţia tipărită ori cea de pe internet a unei publicaţii locale de largă răspândire, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru întrunire. 

              (4) Întrunirile Adunărilor Generale sunt prezidate de Preşedinte, ajutat de membrii Consiliului Director. În cazul întrunirilor privind alegerea membrilor Consiliului Director sau a Comisiei de cenzori, şedinţa va fi condusă de o comisie aleasă prin vot de Adunarea Generală. Această comisie va coordona şi va supraveghea procedura de alegere şi va asigura numărarea şi consemnarea voturilor obţinute de candidaţi. Candidaţii nu pot face parte din această comisie. Persoanele care candidează pentru Consiliul Director sau Comisia de cenzori au dreptul de a supraveghea modul în care se face numărarea şi consemnarea voturilor.

            (5) Adunarea Generală este statutar constituită cu prezenţa a 50% + 1 din numărul total al delegaţilor membrilor C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA. Delegaţii sunt persoanele împuternicite în scris de către membrii C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA din fiecare dintre unităţile din care fac parte persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2). Delegaţii sunt împuterniciţi să voteze în cadrul întrunirilor Adunării Generale în ceea ce priveşte: modificarea Statutului; alegerea membrilor Consiliului Director şi ai Comisiei de cenzori; celelalte aspectele care sunt de competenţa Adunării Generale, în conformitate cu prevederile legale şi statutare. Membrii Consiliului Director au drept de vot egal cu al delegaţilor, în ceea ce priveşte toate aspectele care sunt supuse dezbaterii şi aprobării Adunării Generale.

(6) Prin anunţul de convocare a Adunării Generale se indică şi data următoarei întruniri, pentru situaţia în care majoritatea prevăzută la alin. (5) nu este întrunită într-o primă sesiune. Termenul pentru întrunirea următoarei Adunări Generale nu poate fi mai mare de 15 zile. 

            (7) În situaţia în care majoritatea prevăzută la alin. (5) nu este întrunită într-o primă sesiune, următoarea Adunarea Generală convocată în condiţiile alin. (6) este statutar constituită şi poate adopta hotărâri indiferent de numărul  delegaţilor prezenţi.

              (8) În toate cazurile, hotărârile Adunării Generale sunt adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenţi, adică 50% + 1.

              (9) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. În lipsa vreunei menţiuni cu privire la momentul intrării lor în vigoare, ele intră în vigoare la data adoptării. Încheierea instanţei care validează hotărârile Adunării Generale vine doar să o consolideze, nu să le dea efecte abia în momentul validării.

 

Art. 13 – Consiliul Director

              (1) Consiliul Director al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA este format din 7 (şapte) membri:

 • Preşedinte;
 • Vicepreşedinte;
 • Secretar executiv;
 • 4 (patru) membri – consilieri.

              (2) Membrii Consiliului Director sunt aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 5 (cinci) ani. Pot fi aleşi în Consiliul Director numai membri ai C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, care prezintă cazier fiscal fără fapte înscrise. Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau a fost condamnată penal definitiv pentru orice infracţiune intenţionată şi nu este reabilitată. În acest sens, candidaţii vor prezenta cazier judiciar;

              (3) În vederea asigurării unei funcţionări operative a Consiliului Director, Adunarea Generală va alege un număr de 4 (patru) membri supleanţi. Membrii supleanţi îi înlocuiesc pe membrii Consiliului Director aflaţi în situaţii de incompatibilitate, de imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţia, în caz de demisie, revocare sau deces. Membrii supleanţi sunt numiţi în funcţie prin hotărâre a Consiliului Director, din rândul celor aleşi de Adunarea Generală, în ordinea numărului de voturi obţinute. În cazul egalităţii de voturi, Consiliul Director va stabili prin hotărâre care dintre membri supleanţi urmează a fi numit în funcţie.

              (4) Alegerea membrilor Consiliului Director se face prin vot secret şi liber exprimat, în baza candidaturilor depuse şi înregistrare la sediul/secretariatul C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru desfăşurarea Adunării Generale convocate în acest sens.

              (5) Este declarat ales cel care obţine cel mai mare număr de voturi. Aceeaşi regulă se aplică pentru orice altă funcţie/calitate dobândită prin alegere.

 

Art. 14 – Competenţele Consiliului Director

              (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

              (2) Consiliul Director asigură conducerea operativă a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA în perioadele dintre întrunirile Adunării Generale.

              (3) În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 1. a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 2. b) administrează bugetul şi patrimoniul C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 3. c) încheie acte juridice în numele şi pe seama C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 4. d) aprobă organigrama şi stabileşte politica de personal a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 5. e) adoptă Regulamentul intern al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 6. f) adoptă măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului statut şi a celorlalte reglementări interne de către toţi membrii C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 7. g) verifică şi constată îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul Statut de către persoanele care solicită înscrierea în C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA şi, după caz, aprobă sau respinge aceste cereri; 
 8. h) stabileşte cuantumul contribuţiei la fondul social;
 9. i) aprobă cheltuielile necesare bunei funcţionări a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA (utilităţi, logistică, aparatură, birotică etc.);
 10. j) stabileşte cuantumul indemnizaţiilor membrilor Consiliului Director şi cuantumul indemnizaţiilor membrilor Comisiei de Cenzori, negociază şi stabileşte cuantumul salariilor personalului angajat, în limitele bugetului;
 11. k) poate propune Adunării Generale modificarea Statutului C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 12. l) îndeplineşte alte atribuţii şi competenţe prevăzute de lege sau stabilite de Adunarea Generală, precum şi orice alte atribuţii şi competenţe în cazurile în care acestea nu revin în mod expres Adunării Generale sau celorlalte organe de conducere sau control, în condiţiile legii.

            (4) Membrii Consiliului Director (inclusiv membrii supleanţi) au calitatea de beneficiari reali, alături de categoria de persoane fizice în al căror interes principal a fost constituită C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. c) pct. 2 şi 4 din Legea 129/2019.

 

Art. 15 – Funcţionarea Consiliului Director şi adoptarea hotărârilor

              (1) Consiliul Director al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie. Hotărârile Consiliului Director sunt considerate adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În lipsa vreunei menţiuni cu privire la momentul intrării lor în vigoare, ele intră în vigoare la data adoptării.

              (2) Consiliul Director este statutar întrunit şi poate adopta hotărâri şi în prezenţa a minimum 5 membri, în condiţiile în care toţi cei 7 membri ai Consiliului Director au luat cunoştinţă de data, ora şi locul convocării întrunirii. În această situaţie, hotărârile Consiliului Director sunt considerate adoptate cu minimum 4 voturi pentru.

              (3) Nu pot fi membri ai Consiliului Director, în acelaşi timp, soţii şi rudele până la gradul al IV-lea inclusiv. Nu pot fi membri ai Consiliului Director persoanele ale căror soţi sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv sunt membri ai Comisei de cenzori.

              (4) Membrii Consiliului Director nu se află în relaţii de subordonare ierarhică unul faţă de celălalt.

              (5) Membrul Consiliului Director care absentează nemotivat la trei şedinţe consecutive este considerat revocat de drept, fiind înlocuit de un membru supleant, prin hotărâre a Consiliului Director. Sunt considerate absenţe motivate: incapacitatea temporară de muncă (concediul medical), evenimentele deosebite de familie şi concediul de odihnă.

              (6) Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Şedinţele consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

 

Art. 16 – Preşedintele

               (1) Preşedintele este reprezentantul legal al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA şi are următoarele competenţe:

 1. a) reprezintă interesele C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA în raporturile acesteia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în raporturile acesteia cu instituţiile şi autorităţile publice şi alte organizaţii, în limitele mandatului stabilit de Statut, Adunarea Generală sau Consiliul Director;
 2. b) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director;
 3. c) ordonanţează cheltuielile C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, în limitele legii, ale prezentului Statut şi ale hotărârilor Consiliului Director;
 4. d) ia măsurile şi deciziile care se impun în vederea bunei funcţionări a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, în perioadele dintre întrunirile Consiliului Director, în condiţiile în care acestea nu revin în competenţa exclusivă a Adunării Generale sau a Consiliului Director;
 5. e) semnează contractele de împrumut aprobate de Consiliul Director, precum şi toate actele juridice privind administrarea şi funcţionarea curentă a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA.
 6. f) are drept de semnătură la bancă.

            (2) Preşedintele este ales din rândul membrilor C.A.R. Învăţământ care au calitatea de salariat/obţin venituri de natură salarială şi o vechime în asociaţie de cel puţin 5 ani.

            (3) Funcţia de preşedinte al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA este incompatibilă cu funcţia de preşedinte sau reprezentant legal al altei case de ajutor reciproc sau al altei  persoane juridice cu scop şi obiective asemănătoare C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA.

               

Art. 17 – Vicepreşedintele

              (1) Vicepreşedintele C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA este înlocuitorul de drept al Preşedintelui în cazul în care acesta se află în incompatibilitate, imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţia, în caz de demisie, revocare sau deces. În această situaţie, componenţa Consiliului Director se completează cu un membru supleant.

              (2) Dacă vicepreşedintele este în incompatibilitate, imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţia, a demisionat, a fost revocat sau a decedat, atribuţiile acestuia sunt preluate de Secretarul executiv. În această situaţie, componenţa Consiliului Director se completează cu un membru supleant.

              (3) Vicepreşedintele are drept de semnătură în bancă.

              (4) Vicepreşedintele îndeplineşte orice alte îndatoriri stabilite de Adunarea Generală, şi/sau Consiliul Director.

            (5) Vicepreşedintele este ales din rândul membrilor C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA care au calitatea de salariat/obţin venituri de natură salarială şi o vechime în asociaţie de cel puţin 5 ani.

 

Art. 18 – Secretarul executiv

              (1) Secretarul executiv are următoarele atribuţii/responsabilităţi principale:

 1. a) supraveghează şi coordonează activitatea de întocmire a proceselor-verbale şi a hotărârilor adoptate în şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 2. b) supraveghează şi coordonează activitatea de secretariat a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, răspunde de evidenţa şi arhivarea proceselor-verbale şi hotărârilor adoptate de Adunarea Generală şi Consiliului Director;
 3. c) verifică, împreună cu preşedintele, vicepreşedinte şi ceilalţi membri ai Consiliului Director, punerea în aplicare în termenele şi condiţiile stabilite a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală şi Consiliului Director;
 4. d) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director;

      (2) Secretarul executiv poate primi drept de semnătură în bancă prin hotărâre a Consiliului Director.

              (3) În situaţia în care secretarul executiv nu-şi poate exercita funcţia, Consiliul Director poate delega un membru din cadrul sau pentru a îndeplini parţial sau în totalitate atribuţiile secretarului executiv. În această situaţie, componenţa Consiliului Director se completează cu un membru supleant.

            (4) Secretarul executiv este ales din rândul membrilor C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA care au calitatea de salariat/obţin venituri de natură salarială şi o vechime în asociaţie de cel puţin 5 ani.

 

Art. 19 – Membrii–consilieri ai Consiliului Director

            (1) Membrii–consilieri ai Consiliului Director au următoarele atribuţii/responsabilităţi principale:

 1. participă cu drept egal de vot la luarea tuturor hotărârilor puse în dezbaterea Consiliului Director;
 2. pot face propuneri privind organizarea şi funcţionarea C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, urmând ca acestea să fie puse în dezbaterea Consiliului Director sau, după caz, în dezbaterea Adunării Generale;
 3. au acces la toate informaţiile şi actele juridice privind activitatea şi funcţionarea C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA;
 4. verifică, împreună cu preşedinte, vicepreşedinte şi secretarul executiv punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală şi Consiliului Director în termenele şi condiţiile stabilite;
 5. îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director;

            (2) Membrii – consilieri ai Consiliului Director sunt aleşi din rândul membrilor C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA cu o vechime în asociaţie de cel puţin 5 ani.

 

Art. 20 – Comisia de cenzori a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

              (1) Controlul financiar al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA este asigurat de către o Comisiei de cenzori.

              (2) Comisia de cenzori este formată din 3 (trei) membri, aleşi de către Adunarea Generală pentru un mandat de 5 (cinci) ani. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil, în condiţiile legii. Adunarea Generală poate desemna 1-3 membri supleanţi ai Comisiei de cenzori. Membrii supleanţi îi înlocuiesc pe membrii Comisiei de cenzori aflaţi în situaţii de incompatibilitate, de imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţia, în caz de demisie, revocare sau deces.  

              (3) Comisia de cenzori se subordonează Adunării Generale şi are următoarele atribuţii:

 1. a) verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul;
 2. b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 3. c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 4. d) poate prezenta Consiliului Director propuneri privind îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile;
 5. e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de statut sau stabilite de Adunarea Generală;

              (4) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Poate fi cenzor persoana care prezintă cazier fiscal fără fapte înscrise. Nu poate fi cenzor persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau a fost condamnată penal definitiv pentru orice infracţiune intenţionată şi nu este reabilitată. În acest sens, candidaţii vor prezenta cazier judiciar.

                  (5) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

 

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL. FONDURILE ȘI VENITURILE

C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

 

  Art. 21 – C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA are patrimoniu şi buget proprii. 

            Art. 22 – Fondurile şi veniturile C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

            (1) Fondurile C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA sunt:

 1. a) fondul social al membrilor, constituit prin contribuţiile acumulate ale acestora;
 2. b) fondul de rezervă acumulat;
 3. c) fondul de risc;
 4. d) fondul pentru acordarea ajutorului de deces.

            (2) Veniturile C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA provin din:

 1. a) dobânzile rezultate din împrumuturile acordate;
 2. b) dobânzile bancare şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 3. c) chiria aferentă spaţiului excedentar al imobilului-clădire aflat în proprietatea C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, în condiţiile legii;
 4. d) activităţi economice directe, dacă acestea sunt permise de lege;
 5. e) donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. f) alte resurse permise de lege.

 

CAPITOLUL VI

CONDIŢII GENERALE PRIVIND ACODAREA ÎMPRUMUTURILOR ȘI ÎNTRAJUTORAREA FINANCIARĂ A MEMBRILOR

C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

Art. 23 – Acordarea împrumuturilor

              (1) Orice membru poate primi un împrumut, după minimum 90 de zile de la data înscrierii în C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, prin încheierea în formă scrisă a unui contract de împrumut cu dobândă care va putea fi înscris în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Imobiliare dar şi în orice alte registre speciale stabilite de lege. Împrumutul şi dobânda aferentă sunt garantate de împrumutat prin veniturile realizate sub orice formă – salariu; indemnizaţii; pensii; fondul social constituit/acumulat; garant/garanţi; patrimoniul împrumutatului (bunuri mobile şi imobile aflate în patrimoniul său). Numărul persoanelor care garantează împrumutul (garanţii/giranţii) se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Director, în funcţie de cuantumul sumei împrumutate.

              (2) Valoarea împrumutului este de maximum 3 (trei) ori fondul social acumulat al membrului. 

              (3) Rambursarea împrumutului se face în rate lunare, în cuantumul şi numărul stabilite prin contractul de împrumut.

              (4) Împrumutul se acordă în lei, cu dobândă fixă, regresivă, calculată la soldul lunar. Dobânda se calculează de la data acordării împrumutului, inclusiv, până la data rambursării integrale a acestuia, exclusiv. Cuantumul creditului se împarte în mod egal la numărul de luni pentru care s-a aprobat împrumutul. Dobânda se calculează regresiv (procent aplicat la soldul împrumutului). Ca urmare, suma de bani care se va rambursa lunar de către împrumutat va cuprinde rata şi dobânda şi va fi descrescătoare până la rambursarea în totalitate a împrumutului.

              (5) Dobânda care va fi percepută la încheierea contractelor de împrumut este stabilită prin hotărâre a Consiliului Director. Dobânda care va fi percepută la încheierea contractelor de împrumut poate fi modificată prin hotărâre a Consiliului Director la sfârşitul anului financiar în curs, pentru contractele de împrumut noi, care vor fi încheiate începând cu anul financiar următor, în baza unei analizei finaciar-contabile şi ţinând cont de regulile de previziune şi de risc în acordarea împrumuturilor. 

              (6) Având în vedere obligaţia legală, potrivit căreia, casele de ajutor reciproc trebuie să se asigure că fondurile lor, rezervele şi lichidităţile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare şi aplicarea regulilor de previziune şi de risc în acordarea împrumuturilor, prin hotărâre a Consiliului Director, cu consultarea Comisiei de cenzori, pot fi stabilite şi alte condiţii privind acordarea împrumuturilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile. 

              (7) Fondurile utilizate de C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contribuţiile acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile anuale, fondurile proprii şi mijloacele băneşti obţinute, dacă este cazul, de la uniunea teritorială judeţeană sau de la Uniunea Naţională.

              (8) Formularele tipizate şi documentele/înscrisurile necesare pentru acordarea împrumutului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Director, în condiţiile legii şi ale prezentului statut.

 

Art.  24 – Acordarea ajutorului de deces

(1) În cazul decesului membrului C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz, în ordine: soţul supravieţuitor; descendentul; părintele; curatorul; oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuieli ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate anterior. Această ultimă obligaţie incumbă şi rudelor decedatului;

(2) Cuantumul ajutorului de deces este de 15% din fondul social acumulat de membrul decedat. Ajutorul de deces se achită în termen de 30 de zile de la depunerea/înregistrarea de către persoana îndreptăţită a cererii şi a tuturor actelor doveditoare.

(3) Acordarea ajutorului de deces se face din fondul pentru acordarea ajutorului de deces.

(4) Acest ajutor de deces poate fi cumulat cu orice alte forme de ajutor de deces.

 

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI

C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

Art. 25

            (1) C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA se dizolvă de drept prin:

 1. a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
 3. c) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

            (2) C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA se dizolvă prin hotărâre judecătorească în cazurile şi condiţiile stabilite de lege.

 

Art. 26

                C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale, în condiţiile legii. Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale se produce cu o majoritate de 2/3 din numărul voturilor.

 

Art. 27

(1) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Bunurile Asociaţiei vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, prin procedura donaţiei, pe bază de proces verbal de predare – preluare semnat de toţi membrii Consiliului Director.

 

Art. 28

Lichidarea C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA se face conform procedurii stabilite de lege.

 

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Art. 29

              Prezentul statut se completează cu: dispoziţiile Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora; dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; dispoziţiile altor reglementări legale aplicabile caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor.

   Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generală a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, azi  03.11.2022